<< Back  |  Return to Home Page

Russian Village Histories
Settlement Family Registry  -- Bethune, Colorado


Bessarabia
Present-day names of the original German settlements

 • 1. Alt-Elft - Sadovoye (1816)
 • 2. Alt-Posttal - Maloyaroslavetz 2 (1823)
 • 3. Arzis - Arzis (1816)
 • 4. Beresina - Berezino (1816)
 • 5. Borodino - Boronino (1814)
 • 6. Brienne - Cervonoglinskoye (1816)
 • 7. Dennewitz - Pryamobalka (1834)
 • 8. Friedenstal - Mirnoyepolye (1834)
 • 9. Gnadental - Dolinovka (1830)
 • 10. Hoffungstal - no longer in existence (1842)
 • 11. Katzbach - Lushanka (1821)
 • 12. Kloestitz - Vesyolaya-Dolina (1815)
 • 13. Krasna - Kranoye (1814)
 • 14. Kulm - Podgornoye (1815)
 • 15. Leipzig - Zerpnevoye (1815)
 • 16. Lichtental - Svetlodolinskoye (1834)
 • 17. Neu-Arzis - Vishnyaki (1824)
 • 18. Neu-Elft - Novosyolovka (1825)
 • 19. Paris - Vesyolyi-Kut (1816)
 • 20. Plotzk - Plotzk (1839)
 • 21. Sarata - Sarata (1822)
 • 22. Schabo - Schabo (1822)
 • 23. Tarutino - Tarutino (1814)
 • 24. Teplitz - Teplitza (1817)
 • 25. Wittenberg - Maloyaroslavetz

Send comments or corrections to: nathan@nathankramer.com.   Copying from this site? READ